سفينة عرفان دفتر دوّم

Safini-ya 'Irfan

Safini-yi ‘Irfán, Book II

Collections of the papers presented at the ‘Irfán Colloquia in Persian

'Irfán Colloquia
Asr-i-Jadid Publishers
Darmestadt, Germany


Sponsored by the Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund

156 B.E. 1999 C.E.

Copyright © 1999, Haj Mehdi Arjmand Memorial Fundفهرست مندرجات

see also a PDF of this Table of Contents in Persian, or an English Table of Contents, below

گلچين عرفان

عرفان در ارتباط با مطالعۀ نصوص و الواح مبارکۀ امر بهائی شاپور راسخpp
مقاصد دین و مأموریت آئین بهائی ایرج ایمنpp
مفاهیم نار در آثار حضرت بهاءاللّهمنوچهر سلمان پورpp
آثار منزله از قلم اعلی در ایران: قصیدۀ رشخ عما وحید رأفتیpp
فرق متصوّفۀ کردستان در دورۀ بغدادداریوش معانیpp
هفت وادیفریدالدّین رادمهرpp
از مسکن خاکی: مآخذ مطالب منقول در هفت وادیوحید رأفتیpp
لوح مبارک جواهر الاسراروحید بهمردیpp
کتاب مستطاب ایقانشاپور راسخpp
مستغاثمحمّد افنانpp
روش تشخیص و تعیین مواضیع الواح مبارکهحبیب ریاضتیpp
(آثار قلم اعلی، دوران طهران – بغداد (۱۸۵۳ – ۱۸۶۳حبیب ریاضتیppTable of Contents (translated)

PART TWO
Gulchín-i-`Irfán (Essays)

not yet translatedShapour Rassekhpp
Purpose and mission of the Baha'i FaithIraj Aymanpp
Meanings of "Fire" in the Baha'i Sacred TextsManuchehr Salmanpourpp
not yet translatedVahid Rafatipp
Different mystical orders in Kurdistan during the Baghad periodDariush Maanipp
Seven ValleysFarid Radmehrpp
not yet translatedVahid Rafatipp
Jewels and Secrets of the Lawh-i-MubarakVahid Behmardipp
The Kitáb-i-ÍqánShapour Rassekhpp
Mustaghath: He Who Is InvokedMuhammad Afnanpp
not yet translatedHabib Riazatipp
Writings of Baha'u'llah in Tehran and Baghdad, 1853-1863Habib Riazatipp