مقدمه ای در باره مناجات در آثار بهائی

(Introductory Remarks on Prayer and Meditation)

By Muhammad Afnan

published in سفينه عرفان دفتر نهم, pages 75-89
© 2006, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini9_afnan_prayer.pdf