تبیینات حضرت عبدالبهاء در مورد برخی از آیات قرآن و احادیث اسلامی

(`Abdu'l-Bahá's Interpretations of Some Qur'anic Verses and Islamic Hadíths)

By Mona Alizadeh

published in سفينة عرفان دفتر هفتم, pages 130-149
© 2004, ‘Irfán Colloquia


this paper is not yet online