گلستان عرفان : پیام‌های محبّت‌آمیزی که دوستان و دوستداران مجمع عرفان سروده و لطف کرده‌اند

(Letters from friends and supporters of the ‘Irfán Colloquium)

published in سفينه عرفان دفتر دوازدهم, pages 403-404
© 2009, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini12_golestan.pdf