اجازه نامه سید کاظم رشتی برای ملا عبدالخالق یزدی

(Siyyid Kázim Rashtá's Decree Authorizing 'Abdu'l-Kháliq-i-Yazdi to Practice Islamic Jurisprudence)

By Vahid Behmardi

published in سفينة عرفان دفتر هفتم, pages 216-221
© 2004, ‘Irfán Colloquia


this paper is not yet online