نگرش بهائی نسبت به ادّعای خاتمیّت در اسلام

(Concept of Finality in Islam)

By Khazeh Fananapazir and Seena Fazel

published in سفينه عرفان دفتر پانزدهم , pages 292-333
© 2012, ‘Irfán Colloquia


    see bahai-library.com

    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini15_finality_fananapazir.pdf