بحثی در باب برخی عبارات لوح هزاربیتی

(Commentary on certain expressions in the Tablet of One Thousand Verses)

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر چهاردهم, pages 388-400
© 2011, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini14_izadinia_1001.pdf