بدیع اوّل در امر بابی به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد جناب باب الباب

(The First Badá’ in the Bábá Faith [in commemoration of Bicentennial of the Birth of Bábu'l-Báb])

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر پانزدهم , pages 334-372
© 2012, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini15_izadinia_badi.pdf