"تبیین رموز مندرج در "کتاب مقدّس

(The Interpretation of the Allusions and the Symbols in the Bible)

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر دوازدهم, pages 210-238
© 2009, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini12_izadinia_bible.pdf