وفای خدا و بی وفایی اهل دنیا

(Faithfulness of God and Infidelity of the People of the World)

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر پانزدهم , pages 446-474
© 2012, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini15_izadinia_faithfulness.pdf