چونان شعلهٔ آتش از برای دشمنان

("As a Flame of fire to My enemies")

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر چهاردهم, pages 102-129
© 2011, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini14_izadinia_flame.pdf