مقام الوهیت و عبودیت مظهر ظهور

(The Station of Godhead and Servitude of the Manifestation of God)

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر دوازدهم, pages 72-90
© 2009, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini12_izadinia_godhead.pdf