نقطهٔ بيان در آثار طلعت پيمان

(The Image of the Báb in the Writings of `Abdu'l-Bahá)

By Faruq Izadinia

published in سفينة عرفان دفترهشتم , pages 215-271
© 2005, ‘Irfán Colloquia


    See also ﺟﻠﻮه ﻫﺎئی از سيمای حضرت عبدالبهاء در مروری بر آثار ايشان.

this paper is not yet online