ﺟﻠﻮه ﻫﺎئی از سيمای حضرت عبدالبهاء در مروری بر آثار ايشان

(Image of `Abdu'l-Bahá as Reflected in His Writings)

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر نهم, pages 90-124
© 2006, ‘Irfán Colloquia


    See also نقطهٔ بيان در آثار طلعت پيمان.

    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini9_izadinia_image.pdf