خطاب ربّ الارباب به پاپ

(A Review of the Context and Contents of Bahá'u'lláh's Tablet to Pope Pius IX)

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر سیزدهم, pages 50-75
© 2010, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini13_izadinia_pius.pdf