خطابات مرکز میثاق در اروپا و آمریکا

(An Analytical review of the talks delivered by `Abdu'l-Bahá)

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر چهاردهم, pages 176-235
© 2011, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini14_izadinia_talks.pdf