لن ترانی و انظر ترانی

(Lan Tarání and Unzur Tarání)

By Faruq Izadinia

published in سفينه عرفان دفتر پانزدهم , pages 475-489
© 2012, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini15_izadinia_tarani.pdf