حیطه های اختیار در زندگی انسان در منظر حظرت عبدالبهاء

(Domains of free will in human life: `Abdu'l-Bahá's Perspective)

By Naser Nbili

published in سفينه عرفان دفتر چهاردهم, pages 236-266
© 2011, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini14_nbili_free-will.pdf