ارض الکاف و الرّاء در کتاب اقدس و در مسیر تاریخ

(Land of Káf and Rái: the Kitab-i-Aqdas and the Course of History)

By Naser Nbili

published in سفينه عرفان دفتر پانزدهم , pages 133-172
© 2012, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini15_nbili_kaf.pdf