یک نکته از هزاران:دفاع از مرکز عهد و میثاق

(In Defense of the Covenant)

By Farid Radmehr

published in سفينه عرفان دفتر سیزدهم, pages 119-176
© 2010, ‘Irfán Colloquia


    Part 1 of 2, of "Two Studies on `Abdu'l-Bahá's Tablets of One Thousand Verses."

    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini13_radmehr_defense.pdf