دفتر معرفت در مناجات مرکز عبودیّت

(A Study of `Abdu'l-Bahá's Prayers)

By Farid Radmehr

published in سفينه عرفان دفتر چهاردهم, pages 130-174
© 2011, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini14_radmehr_prayers.pdf