جهانی به رنگ زعفران در شرح ارض زعفران در لوح حکمت

(Arz-i-Za’farán [Land of Saffron] in the Tablet of Wisdom [Lawh-i-Hikmat])

By Farid Radmehr

published in سفينه عرفان دفتر پانزدهم , pages 80-132
© 2012, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini15_radmehr_saffron.pdf