صفیر سیمرغ

(The Call of Simorgh)

By Farid Radmehr

published in سفينه عرفان دفتر دوازدهم, pages 280-302
© 2009, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini12_radmehr_simorgh.pdf