مروری سریع بر مباحث کتاب مستطاب اقدس

(Quick overview of topics in the Kitab-i-Aqdas)

By Shapour Rassekh

published in سفينة عرفان دفتر چهارم
© 2001, ‘Irfán Colloquia


this paper is not yet online