سفينه عرفان دفتر دوازدهم

   
Safini-yi 'Irfan

Safini-yi 'Irfán, Book XII

Studies in Principal Beliefs and Sacred Texts of the Bahá'í Faith

Collections of the papers presented at the 'Irfán Colloquia in Persian

      'Irfán Colloquia
Asr-i-Jadid Publishers
Darmestadt, Germany
     

      Sponsored by the Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund      

      166 B.E. 2009 C.E.
     
Published by Persian-American Affairs Office
National Spiritual Assembly of the Bahá'ís of the United States
Wilmette, Illinois
     سفینه ‍- دفتر دوازدهم

see also a PDF of this Table of Contents in Persian, or an English Table of Contents, below

مندرجات

تأثیر تفکر در آثار مبارکه5
پیشگفتار6

لئالی عرفان

از آثار قلم اعلی 12
از مکاتیب حضرت عبدالبهاء21

گلچين عرفان

مختصری در بارۀ لوح رحمتمحمّد افنان26
سخنی در بارۀ لوح قناععلاء الدّین قدس جورابچی34
مقام الوهیت و عبودیت مظهر ظهورفاروق ایزدی نیا72
کیفیت تقریر و تحریر کتاب مفاوضاتشاپور راسخ91
جایگاه فلسفه در دیانت بهائیشاپور راسخ103
آفتاب عرفانی در آسمان عقلانیفرید الدّین رادمهر128
ادراکات عالم انسانی در پرتو مفاوضات عبدالبهاءناصر نبیلی190
"تبیین رموز مندرج در "کتاب مقدّسفاروق ایزدی نیا210
تبیین بشارات در کلام مرکز میثاق ربّ‌البیّناتفاروق ایزدی نیا239
موضوع "جرم، مجرم، و مجازات" در کتاب مفاوضاتعلاء الدّین قدس جورابچی267
صفیر سیمرغفرید الدّین رادمهر280
نگاهی به زندگی لورا دریفوس– بارنیمنا خادمی303
هیپولیت دریفوس: بزرگمردی از مبشّرین میثاقشاپور راسخ340

رشحات عرفان

مقام و اختیارات و روابط متقابل ولی امرالله و بیت ا لعدل اعظمبیت اﺍ لعدلﻝ اﺍعظم363
نظری به دامنۀ خدمات بیت‌العدل اعظم الهیعلی نخجوانی372
ترویج و توسعۀ مطالعات بهائیبیت ﺍلعدﻝ اعظم392
دیانت اسلام – مذهب شیعه – امر بهائیمحمّد افنان395

شاخسار عرفان

فهرست مقالات مربوط به اصول معتقدات و آثار مبارکۀ بهائی
" در مجلّدات مجموعۀ "دانش و بینش
سیامک صهبا401

گلستان عرفان
(گلستان عرفان : پیام‌های محبّت‌آمیزی که دوستان و دوستداران مجمع عرفان سروده و لطف کرده‌اند)

به یاد آکوتو403
سلسبیل معرفت404

ضمائم

کتاب‌شناسی و راهنمای عنوان‌های اختصاری 405
فهرست مقالات سفینۀ عرفان – دفتر اول تا دفتر یازدهم 412
انتشارات مجمع عرفان 422
غلطنامۀ دفتر یازدهم سفینۀ عرفان چاپ اوّلفاروق ایزدی‌ نیا423Table of Contents (translated)

Quotation5
Preface6

PART ONE:
La'álíy-i-`Irfán

From the Writings of Bahá'u'lláh12
From the Writings of Abdu'l-Bahá21

PART TWO:
Gulchín-i-`Irfán (Research papers)

A Word About Bahá'u'lláh's Tablet of MercyMohammad Afnan26
A Word About Bahá'u'lláh's Tablet of the Veil`Alá Ghods-Jourabchi34
The Station of Godhead and Servitude of the Manifestation of GodFaruq Izadinia72
The Accounts of Writing and Editing of Some Answered QuestionsShapour Rassekh91
The Place of Philosophy In the Bahá'í FaithShapour Rassekh103
The Sun of Mysticism in the Heaven of RationalityFarid Radmehr128
The Perception of the Human World in the Light of Some Answered QuestionsNaser Nbili190
The Interpretation of the Allusions and the Symbols in the BibleFaruq Izadinia210
The Interpretation of the Glad Tidings of the Past in the Words of
    the Center of the Covenant of the Lord of Utterance
Faruq Izadinia239
On the Subject of "The Crime, the Criminal, and the Punishment"
    in Some Answered Questions
`Alá Ghods-Jourabchi267
The Call of SimorghFarid Radmehr280
A Look into the Life of Laura Dreyfus–BarneyMona Khademi303
Hippolyte Dreyfus: A Great Herald of the CovenantShapour Rassekh340

PART THREE:
Rashahát-i-`Irfán (Elucidations)

A Letter from the Universal House of Justice to
    an individual believer, dated December 7, 1969
363
Translation of an article about the Universal House of JusticeAli Nakhjavani372
Promotion and Expansion of Bahá'í Studies392
The Religion of Islam, the Shiite Sect, and the Bahá'í FaithMuhammad Afnan395

PART FOUR:
Shakhsár-i `Irfán

List of articles on Bahá'í Writings and fundamental principles
    of the Bahá'í Faith published in Dánesh va Bínesh
401

PART FIVE:
Golestán-i `Irfán
(Some kind messages that friends and supporters of the
'Irfán Colloquium have composed and contributed)

In Memory of Acuto403
The Fountainhead of Insight404

PART SIX:
Appendices

Bibliography and References405
Tables of Contents of Safíniy-i`Irfán Books One to Eleven412
`Irfán Publications and Distributors422
Errata of Safini-yi Irfán, Book ElevenFaruq Izadinia423