سفينه عرفان دفتر پانزدهم

   
Safini-yi 'Irfan

Safini-yi 'Irfán, Book XV

Studies in Principal Beliefs and Sacred Texts of the Bahá'í Faith

Collections of the papers presented at the 'Irfán Colloquia in Persian

      'Irfán Colloquia
Asr-i-Jadid Publishers
Darmestadt, Germany
     

      Sponsored by the Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund      

      169 B.E. 2012 C.E.
     
      Copyright © 2012, Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund      
     سفینه ‍- دفتر پانزدهم

see also a PDF of this Table of Contents in Persian, or an English Table of Contents, below

مندرجات

اسرار و رموز کلمات الهیi
پيش گفتار1

لئالی عرفان

لوح غوغا
برخی از الواح که قبلاَ طبع و نشر نشده
از آثار قلم اعلی8
9
برخی از آثار که قبلاَ طبع و نشر نثدهاز مكاتیب حضرت عند البهاء18

گلچين عرفان

رسالة فی تشخیص الغناء از آثار حضرت بابمهری افنان21
مروری بر لوح غوغا از آثار قلم اعلیٰعلا٬ الدّین قدس جورابچی29
جهانی به رنگ زعفران در شرح ارض زعفران در لوح حکمتفرید الدّین رادمهر80
ارض الکاف و الرّاء در کتاب اقدس و در مسیر تاریخناصر نبیلی133
مراحل تدریجی دعوت حضرت بابمحمّد افنان173
انتخاب غرب برای سفر سرنوشت ساز حضرت عبدالبهاءبهاریّه روحانی معانی183
سفرهای حضرت عبدالبهاء به اروپا و آمریکا و ترویج جهان گراییحشمت شهریاری227
سبک سخن حضرت عبدالبهاء در خظابات مبارکهشاپور راسخ275
نگرش بهائی نسبت به ادّعای خاتمیّت در اسلامخاضع فناناپذیر و سینا فاضل292
بدیع اوّل در امر بابی به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد جناب باب البابفاروق ایزدی نیا334
عقل و ایمان از نظر دیانت بهائیرامین وصلی373
جایگاه نیایش در ادب فارسی و ادبیّات بهائیشاپور راسخ408

رشحات عرفان

معرّفی نسخه ای خطی از آثار حضرت بابمحمّد افنان433
حروف علّیّین و حروف سجّینمحمّد افنان438
عالم وجود و مراتب آن در آثار مبارکه بهائیمحمّد افنان440
وفای خدا و بی وفایی اهل دنیافاروق ایزدی نیا446
لن ترانی و انظر ترانیفاروق ایزدی نیا475

شاخسار عرفان

توضیحاتی در بارهٔ کتاب بدیععبد الحمید اشراق خاوری
به اهتمام و حید رأفتی
490

ضمایم

کتاب شناسی و راهنمای عنوان های اختصاری519
فهرست مقالات سفینهٔ عرفان - دفتر اوّل تا دفتر چهاردهم523
انتشارات مجمع عرفان532
اهداف و چگونگی مجامع عرفانایرج ایمن533Table of Contents (translated)

Mysteries and Symbols in the Words of GodAbdu'l-Bahai
PrefaceIraj Ayman1

PART ONE:
La'álíy-i-`Irfán (Pearls of Knowledge)

Tablet Addressed to Ghawghá (Lawh-i-Ghawghá)
A selection of previously unpublished Writings of Baha'u'llah
received from the Baha'i World Centre
Bahá'u'lláh8
A selection of previously unpublished Writings of Abdu'l-Baha`Abdu'l-Bahá18

PART TWO:
Gulchín-i-`Irfán (Research papers)

Risálih fi Tashkhís-Alghena' from the Writings of the BábMehri Afnan21
A Contents Review of Lawh-i-Ghawghá (A Tablet Addressed to Ghawghá)Alá Ghods-Jourabchi29
Arz-i-Za'farán (Land of Saffron) in the Tablet of Wisdom (Lawhi-i-Hikmat)Farid Radmehr80
Land of Káf and Rái: the Kitab-i-Aqdas and the Course of HistoryNaser Nbili133
Gradual Stages of the Declaration of the Claim of the BábMuhammad Afnan173
Choice of the West for the Epoch-Making Travels of `Abdu'l-BaháBaharieh Rouhani Ma`ani183
`Abdu'l-Bahá's Travels in the West and Promotion of GlobalismHeshmat Shahriari227
The Style of the Writings of `Abdu'l-BaháShapour Rassekh275
Concept of Finality in IslamKhazeh Fananapazir
and Seena Fazel,
trans. Faruq Izadinia
292
The First Badí' in the Bábí Faith (in commemoration of the
Bicentennial of the Birth of Bábu'l-Báb)
Faruq Izadinia334
Reason and Faith from the Bahá'í Point of ViewRamin Vasli373
Loci of Worship in the Persian Literature and the Bahá'í FaithShapour Rassekh408

PART THREE:
Rashahát-i-`Irfán (Elucidations)

Introducing a manuscript of the Writings of the BábMuhammad Afnan433
Hurúf-i-`Aliyyín and Hurúf-i-SejjínMuhammad Afnan438
The World of Being and Its Degrees in the Bahá'í WritingsMuhammad Afnan440
Faithfulness of God and Infidelity of the People of the WorldFaruq Izadinia446
Lan Tarání and Unzur TaráníFaruq Izadinia475

PART FOUR:
Shakhsár-i `Irfán (Elucidations)

Explanatory Notes on Kitáb-i-Badí'`Abdu'l-Hamid
Ishráq-i-Khávari,
ed. Vahid Rafati
490

PART FIVE:
Appendices

Bibliography and References519
Tables of Contents of Safíniy-i`Irfán Books One to Fourteen523
`Irfán Publications and Distributors532
Irfan Colloquia: Aims and ActivitiesIraj Ayman533