سفينة عرفان دفتر چهارم

Safini-ya 'Irfan
click for larger image

Safini-yi ‘Irfán, Book IV

Collections of the papers presented at the ‘Irfán Colloquia in Persian

'Irfán Colloquia
Asr-i-Jadid Publishers
Darmestadt, Germany


Sponsored by the Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund

158 B.E. 2001 C.E.

Copyright © 2001, Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund
225 pagesفهرست مندرجات

see also a PDF of this Table of Contents in Persian, or an English Table of Contents, below

گلچين عرفان

مروری سریع بر مباحث کتاب مستطاب اقدسشاپور راسخpp
مضامین عمده در الواح مبارکۀ جمال ابهی خطاب به ملوک و رؤسا و زعمای دنیاشاپور راسخpp
سورۀ غصن و عهد و میثاق بهائیمحمّد افنانpp
زمینۀ تاریخی لوح احتراقروحاللّه خوشبینpp
مروری بر مواضیع اساسی لوح مبارک حکمتمنوچهر سلمان پورpp
سوابق تاریخی و مضامین لوح اشرفمونا علیزادهpp
برخی از خطابات قهریّه به زعمای عثمانی: لوح رئیس و لوح فؤادسیامک ذبیحیمقدّمpp
شأن و لزوم اجرای احکام الهیایرج ایمنpp
ملاحظاتی در بارۀ لوح و حدیث کنت کنزمعین افنانیpp
نظری بر لوح قناعوحید رأفتیpp
مروری بر الواح حضرت بهاءاللّه خطاب به محمّد مصطفی بغدادیکامران اقبالpp

رشحات عرفان

تنظیم و تدوین: الف – از آثار عبدالحمید اشراقخاوری بخش دوم
  1. آقا محمد باقر نراقی
  2. (میرزا ابراهیم منیر دیوان (آذر منیر
  3. ابناءالسبیل
وحید رأفتیpp
ب – نقطه و حرف در معارف بیانیمحمّد افنانpp
ج – سراج و سرّاجمحمّد افنانpp
د – نامهای از میرزا موسی آقای کلیم به ذبیح کاشانیوحید بهمردیpp
شرح تشرّف میرزا محمّد باقر هائی به حضور حضرت بهاءاللّهموهبتاللّه هائی pp
فهرست منتخبی از آثار قلم اعلی نازله در اوائل دورۀ عکّا ۱۲۸۵-۱۳۰۰ ppTable of Contents (translated)

PART TWO
Gulchín-i-`Irfán (Essays)

Quick overview of topics in the Kitab-i-AqdasShapour Rassekhpp
مضامین عمده در الواح مبارکۀ جمال ابهی خطاب به ملوک و رؤسا و زعمای دنیاShapour Rassekhpp
Tablet of the Branch and the Baha'i CovenantMuhammad Afnanpp
زمینۀ تاریخی لوح احتراقRouhullah Khoshbinpp
Overview of the Tablet of Wisdom (Lawh-i-Hikmat)Manuchehr Salmanpourpp
Historical background and themes of the Lawh-i-AshrafMona Alizadehpp
برخی از خطابات قهریّه به زعمای عثمانی: لوح رئیس و لوح فؤادSiyamak Zabihi-Moghadampp
Status and importance of divine lawsIraj Aymanpp
Considerations about the Tablet and Hadith "Hidden Treasure"Muin Afnanipp
Comments on the Lawh-i-GhenaVahid Rafatipp
Tablets of Bahá'u'lláh addressed to Muhammad Mustafa BaghdadiKamran Ekbalpp

PART THREE
Rashahát-i-`Irfán (Elucidations)

تنظیم و تدوین: الف – از آثار عبدالحمید اشراقخاوری بخش دوم
  1. آقا محمد باقر نراقی
  2. (میرزا ابراهیم منیر دیوان (آذر منیر
  3. ابناءالسبیل
Vahid Rafatipp
ب – نقطه و حرف در معارف بیانیMuhammad Afnanpp
ج – سراج و سرّاجMuhammad Afnanpp
د – نامهای از میرزا موسی آقای کلیم به ذبیح کاشانیVahid Behmardipp
Mirza Muhammad Baqir's pilgrimage to the Holy Land during Baha'u'llah's lifetimeMawhebatullah Haipp
List of selected tablets from the early Akka period (1868-1882)pp