سفينة عرفان دفتر پنجم

Safini-ya 'Irfan
click for larger image

Safini-yi ‘Irfán, Book V

Collections of the papers presented at the ‘Irfán Colloquia in Persian

'Irfán Colloquia
Asr-i-Jadid Publishers
Darmestadt, Germany


Sponsored by the Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund

159 B.E. 2002 C.E.

Copyright © 2002, Haj Mehdi Arjmand Memorial Fundفهرست مندرجات

see also a PDF of this Table of Contents in Persian, or an English Table of Contents, below

گلچين عرفان

"مجموعهای از آثار مبارکه در بارۀ "بسیط الحقیقه "راهنمائی برای مطالعۀ "بسیط الحقیقه وحید رأفتیpp
"مجملی در بارۀ "کلمات فردوسیه شاپور راسخpp
سه لوح از آثار استدلالی جمال اقدس ابهی و دلیل حکمتمحمّد افنانpp
مروری بر مواضیع زیارتنامۀ حضرت سید الشهداءمنوچهر سلمانپورpp
مضامین لوح دنیاشاپور راسخpp
(روری بر سورﺓالزّیارﺓ (زیارتنامۀ جناب بابالباب مونا علیزادهpp
ارتباط میان کتاب اقدس و الواح متمم آنشاپور راسخpp
نگاهی به ادعیۀ شفا و ادعیۀ مخصوصه در امر بهائیکیان سعادتpp
مروری بر دو زیارتنامه از آثار قلم اعلیآرمین اشراقیpp
شرحی در سوابق و مضامین لوح مریمفتحیه رشیدیpp
چهار نکته مختصر راجع به رساله ابن ذئبوحید بهمردیpp
موسیقی کلام در برخی از آثار حضرت بهاءالله ع. صادقیانpp
اصول و اهداف تعلیم و تربیت در منتخباتی از آثار قلم اعلیایرج ایمنpp

رشحات عرفان

:تنظیم و تدوین الف: از آثار عبدالحمید اشراق خاوری: بخش سوم
  1. آقا میرزا علی اکبر رفسنجانی
  2. ابن نبیل
  3. ابن سمندر و نبیل ابن نبیل
  4. (افنان (در کلمات فردوسیه
  5. اهل قاف و حاجی ابراهیم قزوینی
وحید رأفتیpp
ب: چهل بیت از یک مثنوی تاریخی ناتمام از نبیل زرندیوحید بهمردیpp
ج: نامه ای تاریخی از میرزا ابوالفضل گلپایگانی به آقا محمد مصطفی بغدادی وحید بهمردیpp

ضمائم

(فهرست مراجع منتخبی از آثار قلم اعلی نازله در عکا (بخش دومppTable of Contents (translated)

PART TWO
Gulchín-i-`Irfán (Essays)

"مجموعهای از آثار مبارکه در بارۀ "بسیط الحقیقه "راهنمائی برای مطالعۀ "بسیط الحقیقه Vahid Rafatipp
"مجملی در بارۀ "کلمات فردوسیه Shapour Rassekhpp
سه لوح از آثار استدلالی جمال اقدس ابهی و دلیل حکمتMuhammad Afnanpp
Overview of the issues of the Tablet of Visitation for the MartyrsManuchehr Salmanpourpp
Contents of the Tablet of the WorldShapour Rassekhpp
Review of the Tablet of Visitation for Jinab-i-Babu'l-Bab (Mulla Husayn)Mona Alizadehpp
Quick overview of topics in the Kitab-i-AqdasShapour Rassekhpp
A look at the healing prayers and the special prayes within the Baha'i causeکیان سعادتpp
مروری بر دو زیارتنامه از آثار قلم اعلیArmin Eschraghipp
Review of the Contents and Themes of the Lawh-i-MaryamFathiyyih Rashidipp
Four brief notes on the Epistle to the Son of the WolfVahid Behmardipp
Music of Language in the Writings of Baha'u'llahEnayatollah Sadeghianpp
Principles and Objectives of Education in the Writings of Baha'u'llahIraj Aymanpp

PART THREE
Rashahát-i-`Irfán (Elucidations)

:تنظیم و تدوین الف: از آثار عبدالحمید اشراق خاوری: بخش سوم
  1. آقا میرزا علی اکبر رفسنجانی
  2. ابن نبیل
  3. ابن سمندر و نبیل ابن نبیل
  4. (افنان (در کلمات فردوسیه
  5. اهل قاف و حاجی ابراهیم قزوینی
Muhammad Afnanpp
ب: چهل بیت از یک مثنوی تاریخی ناتمام از نبیل زرندیVahid Behmardipp
History of Mirza Aqa Muhammad Mustafa Baghdadi and Abu'l-Fadl GulpayganiVahid Behmardipp

PART FOUR
Appendices

List of selected tablets from the early Akka period, part twopp