سفينة عرفان دفتر ششم

Safini-ya 'Irfan

Safini-yi ‘Irfán, Book VI

Collections of the papers presented at the ‘Irfán Colloquia in Persian

'Irfán Colloquia
Asr-i-Jadid Publishers
Darmestadt, Germany


Sponsored by the Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund

160 B.E. 2003 C.E.

Copyright © 2003, Haj Mehdi Arjmand Memorial Fundفهرست مندرجات

see also a PDF of this Table of Contents in Persian, or an English Table of Contents, below

گلچين عرفان

"کلّیات مقدّماتی دربارۀ "قیومالاسماء محمّد افنانpp
نظری بر مندرجات رسالۀ دلائل سبعهمهری افنانpp
از مدنیّه تا سیاسیّه: ۱- رسالة مدنیهشاپور راسخpp
۲- رسالة سیاسیهشاپور راسخpp
مروری بر مضامین الواح خطاب به یاران پارسی
و سوابق تاریخی پارسیان در ایران
عنایت الله صادقیانpp
مروری بر تفسیر بسملهفتحیه رشیدیpp
"... لوحی در شرح "لایسعنی آرمین اشراقیpp
ماءالحقیقهفریدالدین رادمهرpp
مقالۀ شخصی سیاحفاروق ایزدینیاpp
مرکز میثاق و عرفانفریدالدین رادمهرpp
سیمای حضرت مسیح در آثار حضرت عبدالبهاءمنا علیزادهpp
پاسخی به چند پرسش: نامهای از جناب آقا شیخ محمّد علی نبیلاکبر وحید رأفتی pp

رشحات عرفان

ذکر و اذکارمحمد افنانpp
لوح و توقیعمحمد افنانpp
مراتب روحانی افراد در دور بیانمحمد افنانppTable of Contents (translated)

PART TWO
Gulchín-i-`Irfán (Essays)

not yet translatedMuhammad Afnanpp
(Overview of the contents of the Bab's "Seven Proofs" (Dalá'il-i-Sab'ih)Mehri Afnanpp
From Abdu'l-Baha's Secret of Divine Civilization to his Treatise on Leadership:
Part 1: "Risaliy-i-Madiniyyih"
Shapour Rassekhpp
Part 2: "Risalih-i-Siyasiyyih"Shapour Rassekhpp
not yet translatedEnayatollah Sadeghianpp
Overview of Abdu'l-Baha's Tafsir al-BismillahFathiyyih Rashidipp
not yet translatedArmin Eshraghipp
The Water of TruthFarid Radmehrpp
A Traveller's NarrativeFaruq Izadiniapp
not yet translatedFarid Radmehrpp
Jesus Christ in the Writings of Abdu'l-BahaMona Alizadehpp
Answers to some questions: A letter from Mr. Shaykh Muhammad Ali Nabil-i-AkbarVahid Rafatipp

PART THREE
Rashahát-i-`Irfán (Elucidations)

Dhikr and Adhkar (remembrance and remembrance of God)Muhammad Afnanpp
not yet translated Muhammad Afnanpp
not yet translatedMuhammad Afnanpp