سفينة عرفان دفتر هفتم

Safini-ya 'Irfan

Safini-yi ‘Irfán, Book VII

Collections of the papers presented at the ‘Irfán Colloquia in Persian

'Irfán Colloquia
Asr-i-Jadid Publishers
Darmestadt, Germany


Sponsored by the Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund

161 B.E. 2004 C.E.

Copyright © 2004, Haj Mehdi Arjmand Memorial Fundفهرست مندرجات

see also a PDF of this Table of Contents in Persian, or an English Table of Contents, below

پيشگفتار۷

لئالی عرفان

Tablets of Bahá'u'lláh۱۲
Writings of 'Abdu'l-Bahá۱۸
Talks Delivered by 'Abdu'l-Bahá۲۵
Utterances of 'Abdu'l-Bahá۲۹

گلچين عرفان

منابع برای مطالعۀ آثار حضرت نقطۀ اولی فریدالدین رادمهر۴۴
نظری اجمالی بر مندرجات "صحیفۀ عدلیه"مهری افنان ۷۳
نظری بر محتوای لوح مبارک افلاکیه محمّد افنان۸۲
تشریع و تبیینوحید رأفتی۹۱
علم و علماء از منظر حصرت عبدالبهاء شاپور راسخ۱۰۴
تبیینات حضرت عبدالبهاء در مورد برخی از آیات قرآن و احادیث اسلامی مونا علیزاده۱۳۰
جلوههایی از حضرت بهاءالله در آثار حضرت عبدالبهاء فاروق ایزدی نیا۱۵۰
برخی جلوههای حیات بهائی در زندگانی حضرت عبدالبهاء فلاورسامی کاویانی۱۸۷
تأمّلی در بارۀ علم تعقّلی محمّد افنان۱۹۹

رشحات عرفان

ذکری که در سیاه چال تلاوت میشد محمد افنان۲۰۶

مدارک و اسناد (documents)

سلیم قبعین و کتابوحید رأفتی۲۱۰
اجازه نامه سید کاظم رشتی برای ملا عبدالخالق یزدی وحید بهمردی۲۱۶

ضمائم

Errata, Book 6۲۲۳
Contents, Books 1-6۲۲۶
Irfan Publications۲۳۱Table of Contents (translated)

Preface7

PART ONE:
La'áliy-i-'Irfán (Selections from previously unpublished Bahá'í Writings)

Some Tablets of Bahá'u'lláh12
Some of the Writings of 'Abdu'l-Bahá18
Some Talks Delivered by 'Abdu'l-Bahá25
From the Utterances of 'Abdu'l-Bahá29

PART TWO:
Gulchín-i-`Irfán (Essays)

Resources for the Study of the Writings of the BábFarid Radmehr44
A Review of the Báb's "Sahífiy-i-'Adlíyyih" (The Book of Justice)Mehri Afnan73
A Review of the Contents of 'Abdu'l-Bahá's Tablet Known as
"Aflákíyyih" (Celestial Orbits)
Muhammad Afnan82
Divine Legislation and Authorized InterpretationVahid Ra'fati91
'Abdu'l-Bahá's Viewpoint on Knowledge and the LearnedShapour Rassekh104
'Abdu'l-Bahá's Interpretations of Some Qur'anic Verses and Islamic HadíthsMona Alizadeh130
The Images of Bahá'u'lláh in the Writings of 'Abdu'l-BaháFaruq Izadinia150
Manifestations of Bahá'í Life in 'Abdu'l-Bahá's LifeFlower Sámi (Kaviyani) 187
A Reflection on Rational KnowledgeMuhammad Afnan199

PART THREE:
Rashahát-i-'Irfán (Elucidations)

The Invocation Chanted in Síyáh Chál (Black Pit)Muhammad Afnan206

PART FOUR:
Documents

Salim Qub`íyn and his book, "`Abdu'l-Bahá va al-Bahá'íiyyih"Vahid Ra'fati 210
Siyyid Kázim Rashtí's Decree Authorizing 'Abdu'l-Kháliq-i-Yazdi
to Practice Islamic Jurisprudence
Vahid Behmardi 216

PART FIVE:
Appendices

Erratum for Safíniy-i-'Irfán, Book Six223
Tables of Contents of Safíniy-i-'Irfán, Books one to six226
'Irfán Colloquium Publications 231