سفينة عرفان دفترهشتم

Safini-ya 'Irfan
click for larger image

Safini-yi 'Irfán, Book VIII

Collections of the papers presented at the 'Irfán Colloquia in Persian

'Irfán Colloquia
Asr-i-Jadid Publishers
Darmestadt, Germany


Sponsored by the Haj Mehdi Arjmand Memorial Fund

162 B.E. 2005 C.E.

Copyright © 2005, Haj Mehdi Arjmand Memorial Fundفهرست مندرجات

see also a PDF of this Table of Contents in Persian, or an English Table of Contents, below

پيشگفتار7

لئالی عرفان

سورهٔ غصن12
لوح هودج15
برخی از آثار قلم اعلی17
توقبع حضرت نقطهٔ اولی خطاب به سلطان عبدالمجيد26

گلچين عرفان

مروری بر سورهٔ غصنوحيد رأفتيی28
مروری بر مضامين لوح هودجثنا روحانی40
برخی از خطابات قلم اعلی به علمای معاندمهری افنان58
سير تدريجی نزول آثار حضرت نقطهٔ اولیمحمّد افنان69
پيامهای حضرت نقطه اولی به حكام زمانشاپور راسخ88
معرفی مجموعه ای از آثار حضرت نقطه اولیمحمّد افنان105
بحثی در بارهٔ توقيع حضرت نقطهٔ اولی در معرفت الهیفرید الدّین رادمهر123
نظريهٔ هنر در دو آئين بابی و بهائیتورج امينی178
دو نداي نجاح و فلاحشاپور راسخ189
سوابق و مظامین لوح عمّهعلا ءالدّین قدس201
نقطهٔ بيان در آثار طلعت پيمانفاروق ايزدی نيا215
عالم ملك و جهان ملكوتفرانك نيكوكار272
محبّت در آثار حظرت عبدالبهاءشراره تاج ترقّی290
پاسخ به چند پرسش: پژوهشی در آثار حضرت عبدالبهاءفتحيه رشيدی320

رشحات عرفان

معصوميت حضرت ولی امر اللّهبيت العدل اعظم331
آيه و آياتمحمّد افنان334
تذکّر339

ضمائم

كتابشناسی وراهنمای عنوان های اختصاری مآخذ۳۴۰
مراجع و مٱخذ مقالهٔ برخی جلوه های حیات بهائی در زند گانی حضرت عبدالبهاءفلاور سامی۳۴۷
فهرست مقالات سفینهٔ عرفان دفتر اوّل تا دفتر هفتم۳۵۳
انتشارات مجمع عرفان۳۵۸Table of Contents (translated)

Preface 7

PART ONE
La'áliy-i-`Irfán

Súriy-i-Ghusn (Surih-i-Branch) 12
Lawh-i-Hawdaj 15
Some of the previously unpublished Writings of Bahá'u'lláh17
The Báb's Epistle to Sultan Abdu'l-Majid26

PART TWO
Gulchín-i-`Irfán (Essays)

A Review of Súriy-i-GhusnVahid Ra'fati28
A Review of the Contents of Lawh-i-HawdajSana Rouhani40
Some of the Writings of Bahá'u'lláh Addressed to the Muslim Divines Opposing HimMehry Afnan58
Gradual Development of the Báb's Revelation (also published in volume 15)Muhammad Afnan69
The Báb's Epistles to the Rulers of His TimeShapour Rassekh88
Introductory Remarks on a Manuscript of the Báb's Early WritingsMuhammad Afnan105
A Discussion on an Epistle of the Báb on Divine KnowledgeFarid Radmehr123
Theory of Arts in the Bábí and Bahá'í ReligionsTooraj Amini178
`Abdu'l-Bahá's Tablet of Two CallsShapour Rassekh189
The Background and Contents of the Tablet of the Aunt (Lawh-i-`Ammih)Ala' Ghuds-Jurabchi201
The Image of the Báb in the Writings of `Abdu'l-BaháFaruq Izadinia215
Kingdom of Creation and Kingdom of GodFranak Nikookar272
The Concept of Love in the Writings of `Abdu'l-BaháSharareh Taj-e Taraqi290
Answers to some Questions: A Search in the Writings of `Abdu'l-BaháFathiyyih Rashidi320

PART THREE
Rashahát-i-`Irfán (Elucidations)

Infallibility of the Guardian of the Bahá'í FaithUniversal House of Justice331
The Concept of Verse in the ScripturesMuhammad Afnan334
Title of Mirza Yahya: A ReminderGive Khavari339

PART FOUR
Appendices

Bibliography340
The References and Endnotes of Flower Sami's essay "Manifestation of Bahá'í
    Life in the Life of `Abdu'l-Bahá," published in Safiniy-i-'Irfán, Book Seven
347
Tables of Contents of Safiniy-i-'Irfán, Books 1 to 7353
Publications of the 'Irfán Colloquia358