سيری در آثار مباركه بهائی

(Reflections on Some Bahá'í Writings)

By Vahid Rafati

published in سفينه عرفان دفتر نهم, pages 250-254
© 2006, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini9_rafati_writings.pdf