يك نامه تاريخی از جناب محب السلطان

(A historic letter from Muhibu’s-Sultán)

By Vahid Rafati

published in سفينه عرفان دفتر يازدهم, pages 318-327
© 2008, ‘Irfán Colloquia


    Read below or click to download PDF.
    irfancolloquia.org/pdf/safini11_rafati_sultan.pdf